Управителен съвет


Кристина Иванова Димитрова – председател

Получава магистърската си степен по право в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет през 2010 г. Кристина Димитрова е медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите, и международен арбитър към Арбитражен съд при Сдружение правна помощ и медиация. Участва в работата и на Центъра за спогодби и медиация при СРС и СГС. От 2013 г. е Председател на Националния съюз на юрисконсултите в България. Владее отлично английски и немски език и притежава добри познания по испански, руски и турски език.


Чудомир Руменов Атанасов – зам. председател

През 2008 г. завършва СУ „Св.Климент Охридски“, специалност „Право“. През 2002 г. завършва СУ „Св.Климент Охридски“ – степен „Бакалавър“, специалност „Културология“. Владее английски език. С над 7 години стаж като юрисконсулт.


Мария Божинова Ангелова – секретар

През 2007 г. завършва специалност „Право“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. През 1999 – 2000г. специализира „Социален мениджмънт“ в Стопанска академия „Д. Ценов“, гр. Свищов. Завършила е магистърска програма в Югозападен университет „Неофит Рилски“ със специалност „Предучилищна педагогика“. Професионален опит в общинска и държавна администрация. Изразена практическа насоченост в областта на административно право, гражданско право и в управление на човешките ресурси.


Иван Димитров Стоянов – член на изпълнителния съвет

Завършва специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър по европейска интеграция. Участва в международни семинари и конференции, организирани от Дойче Бундесбанк, Швейцарската национална банка, Чешката национална банка, Европейската банка и Обединения Виенски институт. Участва със самостоятелни доклади в семинари по въпроси на банковото право. Завършва курс по медиация към Съюза на юристите в България. През 2010 г. е вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Има над 20 публикации в областта на банковото, търговското и гражданското право. Автор е на монографията „Европейската централна банка“, изд. 2000 г. Владее английски, немски и руски език.


Боряна Михайлова Лечева

През 1994 г. завършва специалност „Електрически централи, мрежи и системи“, квалификация „Електроинженер“, степен „Магистър“ в Технически университет – гр. Варна. През 2000 г. завършва специалност „Право“ в същия университет. Владее английски, руски и немски език.


Георги Атанасов Пандохов

Завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“, специализации: „Правораздаване“, „Публична администрация“ и „Международни отношения“. През ноември 2011 г. придобива правоспособност за частен съдебен изпълнител. Владее в различна степен английски, френски, руски и немски език.


Георги Илиев Китанов

Завършва специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1999 г. От 1993 до 1994 г. е член на ръководството на European Law Students Association – ELSA. От 1995 до 1999 г. е член на Института по немско право към СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирал е търговско и банково право в Университета в Хамбург, Германия. От 2001 г. е член на Национоналния съюз на юрисконсултите, бил е председател на Контролната комисия на Съюза, както и негов председател. Чужди езици: немски и англисйски език.


Магдалена Руменова Иванова

През 2002 г. завършва специалност „Право“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. През 2007 г. завършва специалност „Право на ЕС“ с професионална квалификация „Правна и съдебна система на ЕС“ в междууниверситетската програма на Центъра за обучение към Юридически факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ и Европейски университетски център – гр. Нанси, Франция. Говори руски и английски език.


Пламена Бориславова Владимирова

През 2003 г. завършва специалност „Право“, степен „Магистър“ в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2008 г. завършва специалност „Международни икономически отношения“, степен „Магистър“ в УНСС. Член е на професионалната организация на медиаторите в България. Владее английски език, говори немски и италиански език.


Славка Минкова Цветкова

През 1978 г. завършва специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. От завършването си работи като юрисконсулт в различни търговски дружества. Владее руски език.
Станислав Атанасов Карагяуров

През 2007 г. завършва специалност „Право“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“. Владее английски език.