Проект, осъществяван със съдействието на Американската агенция за международно развитие (ААМР – USAID) и Ийст-Уест Мениджмънт Институт (ИУМИ) чрез Инициатива за укрепване на съдебната система за България

Проучване на съдебните практики в Европа и САЩ за ускоряване на търговското правораздаване (препоръки за промени в българското законодателство)

В нашата страна съдебните гражданскоправни спорове, към които спадат и съдебните спорове между търговските дружества, се разрешават в трите инстанции на съдебната система в продължение на 5 до 7 години при най-добро стечение на обстоятелствата, а при недобросъвестно упражняване на процесуални права времетраенето на процеса може да надхвърли и 10 години. Бавното правораздаване се доближава до отказа на разрешаване на споровете между тези субекти, което ни накара да се насочим към проучване опита на страните с дълготрайни демократични традиции за търсене на решения – по-бързо решаване делата на търговците при защита на правата им в гражданскоправния процес.

Цел на този проект е проучване на опита на други страни за бързина в търговското правораздаване при най-добро съотношение с ефективното правораздаване, при което се запазват критериите за процесуални права, гарантиращи интересите на страните в процеса.

Чрез проучването на европейския опит и опита на САЩ за ускоряване на правораздаването и в частност – търговското правораздаване, създаването на информационни банки на законовата уредба на търговското правораздаване в различните страни от Европа и САЩ на съответния език и преводи на същите на български език; както и публикуването им в общественото пространство, ще обърнем внимание върху проблема за „бавното“ съдопроизводство, което затруднява търговския оборот и ще заострим вниманието на обществеността от необходимостта за разрешение на този проблем. Освен това ще откликнем на нуждата на специалистите в областта на защита правата на търговските субекти – юрисконсулти, адвокати, прокуристи, от ускоряване и обособяване на търговско правораздаване в рамките на гражданския процес.

С провеждането на заключителния стадий на проекта – научна конференция „ТЪРГОВСКОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ В ЕВРОПА И САЩ. Проучване на съдебните практики в Европа и САЩ за ускоряване на търговското правораздаване – препоръки за промени в българското законодателство.“, отпечатването и разпространението на брошури с докладите и предложенията от научната конференция, както и с лобирането за разрешаването на проблема сред народните представители и министрите и публикуването в медиите на материали за това, можем да окажем обществен натиск върху законодателната власт за намиране решение на проблема в интерес на добрия климат в икономическия живот на страната.

Уважаеми дами и господа,

Драги колеги юристи,

В изпълнение целта на този проект публикуваме селектираните текстове от законовата уредба на търговското правораздаване в различни страни от Европа.

На Вашето внимание е преводът на български език, както и текстовете на френски език на част от Белгийския кодекс за правната система, както и нормативни актове, регулиращи търговското правораздаване във Франция (на френски и български език).

Селекцията и преводът са направени от колегите ни Бисерка Ванчева и Теодора Иванова.

Може да видите превода на български език, както и текстовете на немски език на част от Закона за упражняване на съдопроизводството и компетентност на съдилищата по граждански дела на Република Австрия и на част от Гражданско-процесуалния кодекс на Федерална република Германия. Към тях са прибавени и резюмета на български език.

Селекцията, преводът и резюметата са направени от колегата ни Георги Китанов.

Системата на съдилищата, компетентни да разглеждат търговски спорове в Англия и Уелс, е изложена в кратко резюме. Следват текстовете на Част 58 от Гражданско-процесуалния кодекс, Правилника на Адмиралтейския и Търговския съд в съкратен вариант, както и формулярите, използвани в Търговския съд. Тези текстове са публикувани на английски и български език.

Селекцията, резюметата и част от превода са дело на колегата ни Бисерка Ванчева, а преводът на съкратения вариант на Правилника – от „Лозанова – 2003 ЕООД“.

На български език са публикувани част от Органичния закон за съдебната власт, която регламентира търговските съдилища в Испания, както и част от Закона за гражданското съдопроизводство, отнасяща се за Производството по мониторинг. Към тези текстове е прибавено кратко резюме, което има за цел да представи съответната нормативна уредба в Испания.

Селекцията и резюмето са направени от колегата ни Бисерка Ванчева, а преводът на нормативните актове – от „Лозанова – 2003 ЕООД“.

Интерес за целите на настоящото изследване представлява Постановление No5 oт 2001 година на правителството на Румъния, с което e въведена по-бърза съдебна процедура, която е приложима и в търговските отношения. Тя е насочена към доброволно издължаване или принудително събиране на ликвидни и изискуеми вземания, които представляват задължения за плащане на парични суми.

Селекцията и резюмето са направени от колегата ни Бисерка Ванчева, а преводът на нормативните актове – от „Лозанова – 2003 ЕООД“.

Интерес за целите на настоящото изследване представляват американските щати Делауеър и Ню Йорк.

Канцлерският съд в Делауеър е най-известният, високоуважаван и дългогодишен съд сред щатите, които имат някакъв вид специализация за разглеждане на сложни търговски дела. Той е съд от системата „право на справедливостта“. Съществува повече от двеста години.

В щата Ню Йорк отскоро съществува съвсем нова уредба за разглеждане на търговски спорове. Част 202 от Единните граждански правила на Върховния съд и на окръжните съдилища е изменена, като е допълнена нова част – 202.70, въвеждаща стандарти за целия щат относно възлагането на делата на Търговската колегия, както и общи правила за работа на колегията. Тези нови стандарти и правила действат от 17.01.2006 г.

Селекцията, резюметата и част от превода са направени от колегата ни Бисерка Ванчева, а преводът на правилата – от „Лозанова – 2003 ЕООД“.